Råd och stöd i arbetslivet

Då och då hamnar du i lägen på jobbet när det kan vara skönt att ha någon som finns vid din sida. Det kan handla om att få råd i enkla frågor eller omfattande stöd i allvarliga ärenden och då kan du ta hjälp av oss. 

Du som är medlem, tveka inte att kontakta oss om du hamnar i en situation där du behöver råd och stöd.

Rådgivning i allt som rör din anställning, från löneutveckling till arbetsmiljö och sjukskrivning.

 • Lön och annan ersättning
 • Anställningsvillkor
 • Arbetstid
 • Semester
 • Pension
 • Föräldraledighet
 • Sjukskrivning
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsmarknad
 • Tjänstledighet
Råd och stöd

Om du får problem

Den fackliga hjälpen spänner över ett brett område och involverar allt som kan påverka din anställning.

Det finns självklart en mängd olika situationer där bekymmer kan uppstå och om du hamnar där så finns vi där med en hjälpande hand om du vill ha stöd.

En välanvänd tjänst som nästan alla kan ha nytta av i medlemskapet är vår lönerådgivning. En mer sällan använd, men desto viktigare hjälp för den som behöver den, är stödfunktionen som vi erbjuder vid allvarliga tvister med arbetsgivare, där den anställdes anställning kan vara äventyrad.

Exempel på situationer där vi erbjuder hjälp:

 • Om du drabbas av skador eller förslitningar som gör att du behöver hjälp i förhållande till försäkringskassa eller arbetsgivare.
 • Om du får svårigheter att få en anställning och behöver hjälp av ekonomisk eller kollegial natur
 • Om du hamnar i en situation då dina rättigheter åsidosatts av arbetsgivaren

I förhållandet till arbetsgivarna är våra möjligheter att effektivt hjälpa till stora tack vare den erfarenhet som finns inom föreningen i kombination med de särskilda rättigheter facket har i förhandlingssammanhang.

Exempel på hjälp och stöd:

Rättsskydd i arbetstvister och vid tillämpning av regler om ersättning från a-kassan

Föreningen biträder medlemmar generellt i ärenden mellan arbetsgivare och arbetstagare där medlemmens rättigheter enligt avtal eller arbetsrättslig-/ diskrimineringslagstiftning åsidosatts, eller där det finns en risk att medlemmens rättigheter åsidosätts.

Motsvarande gäller även i frågor om en enskild medlems ersättningsrätt från a-kassa.

Rättsskydd i odontologiska ansvarsfrågor 

Föreningens utgångspunkt är att en tandläkare som är anställd inom folktandvården och som anmäls till tillsynsmyndighet i sin yrkesutövning också äger rätt till adekvat hjälp från sin arbetsgivare.

Erfarenheten är att arbetsgivarna inte alltid erbjuder ett fullgott stöd i sådana sammanhang. I de fall där en medlem saknar förtroende för arbetsgivarens medverkan i handläggningen, kan medlemmen vända sig till föreningen för eventuellt stöd.

Juridisk rådgivning i avtalsfrågor

För dig som blivit erbjuden en tjänst och fått ett anställningsavtal att skriva under hjälper vi dig att granska avtalet. Kontakta oss INNAN du har skrivit på avtalet, när det är signerat har du accepterat villkoren.

Vi hjälper dig också att gå igenom dina anställningsvillkor inför t. ex. en uppsägning: vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt villkoren och hur det fungerar i praktiken.

Stöd vid arbetsskador och sjukskrivning

Att drabbas av sjukdom eller olycksfall innebär ofta en mycket jobbig situation både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. Är skadan orsakad av arbetet eller är en följd av olycksfall på väg till eller från arbetet och har inneburit en förlust av inkomst eller nedsatt funktionsförmåga, kan det finnas möjlighet till ekonomisk kompensation. Detta kan ske via Försäkringskassan och/eller via försäkring som arbetsgivaren tillhandahåller.

Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se, där kan du också läsa om de vanligaste ersättningarna från arbetsskadeförsäkringen för den som råkar ut för en arbetsskada.

Vi hjälper dig sedan med t. ex. vägledning kring din arbetsskadeanmälan.

Rehabilitering

Ett rehabiliteringsbehov som upptäcks tidigt kan ofta åtgärdas på ett enklare sätt än när det gått en längre tid. Det är oftast på den egna arbetsplatsen som de bästa förutsättningarna finns för en lyckad rehabilitering.

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för anställda. Vi hjälper dig att se till att t. ex. en rehabiliteringsutredning görs.