Tandläkares arbetsmiljö

Allt på arbetsplatsen som påverkar dig och dina kollegor ingår i arbetsmiljön: arbetsredskap, den digitala tekniken, ljud och ljus, hur arbetet är organiserat och din trivsel på arbetsplatsen. Vi vill påstå att en god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Kunskapsbank-arbetsmiljo

Din arbetsmiljö är en hjärtefråga

Att främja medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa i arbetet är en av våra huvuduppgifter. Det gör vi framförallt genom att identifiera och motverka hälsorisker i samband med arbetet.

Det ska ingå i det dagliga arbetet på en arbetsplats att beakta arbetsmiljön och det inkluderar även de psykologiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ansvarig för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är dock i princip omöjligt för arbetsgivaren att få reda på brister i arbetsmiljön om ingen säger något. Därför är alla medarbetare skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Så tveka inte att berätta för din chef om det finns något som behöver åtgärdas.

Att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön innebär bl. a. att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen. Ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete gynnar alla, det är ekonomisk lönsamt, minskar ohälsan och ökar arbetsglädjen. 

Från risk- till friskfaktorer

Arbetsmiljöarbetet har länge handlat om att fokusera på risker, brister och problem. Att istället fokusera på friskfaktorer innebär att satsa på sådant som förbättrar hälsa och ökar arbetslusten och det finns det gott om både i och utanför arbetslivet. Det är ett sätt att söka sig framåt i positiv riktning istället för bort från något negativt. 

Här är några exempel på friskfaktorer:

  • Att hjälpas åt mot gemensamt mål.
  • Socialt stöd i arbete såväl som på fritiden.
  • Delaktighet och möjlighet att påverka arbetets upplägg.
  • Känna förtroende och tillit till varandra.
  • Rimliga arbetstider.
  • Närvarande chef i det dagliga arbetet.
  • Fungerande utrustning.
Ställningstaganden-yrkesutovning

Upplever du brister i arbetsmiljön?

Berätta för klinikens skyddsombud om dina upplevelser.

Prata med ditt lokala fackfackliga ombud, som hjälper dig att gå vidare med ärendet.

Skyddsombuden - arbetsmiljöns väktare

En av de viktigaste funktionerna för att arbetsmiljön ska fungera är det skyddsombud som ska finnas på varje arbetsplats där fler än fem personer arbetar. Ombudets uppgift är att säkerställa att en god arbetsmiljö upprätthålls och att arbetsgivaren följer de regler som finns inom arbetsmiljölagstiftningen.

När något inte fungerar i arbetsmiljön ansvarar skyddsombudet för att meddela arbetsgivaren det och ge förslag på sådant som kan förbättra den. Arbetsgivaren är i sin tur skyldig att se till att arbetsmiljön når upp till de normer som råder och att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Vill du jobba för en god arbetsmiljö?

Som skyddsombud bidrar du till en friskare arbetsplats. Du övervakar den rådande arbetsmiljön och uppmärksammar brister eller ger förslag till förbättringar för arbetsgivaren. Ibland hjälper du till att genomföra förändringar som förbättrar arbetsmiljön. Att kontinuerligt genomföra skyddsronder är ett exempel på hur arbetsmiljön kan ses över.

Uppdraget som skyddsombud utövas på arbetstid och inom ramen för anställningen. Det är den fackliga organisationen som utser ombuden, inom Tjänstetandläkarna sker det via våra lokalavdelningar. Kontakta din lokalavdelning om du är intresserad av uppdraget.

Är du skyddsombud och vill veta mer eller är du nyfiken på vad uppdraget innebär? Läs mer om det här, du kan också ladda ned Sacos skrift Vara skyddsombud här.

 

Digital plattform

För friskare arbetsplatser

För dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor. Ta del av forskning, tips och verktyg som checklistor samt mallar och exempel på skyddsronder.

Till Suntarbetsliv.se

logotyp-Suntarbetsliv

Gemensam satsning på arbetsmiljö

Suntarbetsliv är en partsgemensam satsning mellan fackförbund på den regionkommunala sektorn, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, där olika projekt bedrivs för att förbättra arbetsmiljön på olika områden. 

Tjänstetandläkarna är en av de många organisationer som står bakom Suntarbetsliv. Syftet är att inspirera och tillhandahålla verktyg för att underlätta i det arbetsmiljörelaterade arbetet och på så sätt bidra till friskare arbetsplatser. 

Utbildningsmaterial och olika verktyg för att säkerställa en god arbetsmiljö har samlats på en digital plattform. Där finns goda exempel på hur andra arbetar, konkreta metoder för att sätta igång direkt och det senaste inom forskningen på området. En del material är speciellt framtaget för den som är chef, skyddsombud eller jobbar inom HR. Men mycket av materialet passar även för den som enbart är intresserad av att veta mer om vad som kan göras för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.