Fackligt arbete på lokal nivå

Det är dina kollegor som utför det allra viktigaste fackliga arbetet. Alla våra ombud på lokal nivå är själva verksamma som tandläkare inom samma region som medlemmarna. De har full insikt i vad olika beslut betyder både för egen del och sina kollegors.

event_singel_img_full

Dina lokala ombud

I Tjänstetandläkarnas 23 lokalavdelningar finns sammanlagt över 100 förtroendevalda ombud. Samtliga är valda att företräda medlemmarna som är anställda inom den region som de själva är verksamma.  

Genom ombuden är vi ständigt närvarande och får på så sätt veta vad som är på gång på arbetsplatserna. Inom föreningen finns goda kunskaper om hur förutsättningarna ser ut för näst intill varje medlem.

Kontakta ditt lokala ombud

Lokalavdelningarnas uppdrag

Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar finns representerade inom varje region. Avdelningarna har sina egen styrelse och val av ledamöter hålls vid avdelningens årsmöte. Till årsmötet bjuds samtliga yrkesaktiva medlemmar in och styrelsen representerar sedan medlemmarna vid olika ärenden där arbetsgivaren kan vara både motpart eller samtalspart. I varje fråga som kan påverka medlemmarna som grupp eller på individnivå har facket rätt att få information och ges möjlighet att delta med förslag.

Våra lokalavdelningar för fram viktiga synpunkter ur tandläkarnas perspektiv, som kan sammanfalla med övriga yrkesgruppers inom tandvården. Även om det finns en gemensam grund händer det ofta att de olika yrkesgruppernas perspektiv skiljer sig något åt och därför är det viktigt för oss att just tandläkarnas ståndpunkter lyfts.  

Lokalavdelningarnas arbete omfattar bland annat

  • Samverkansfrågor med arbetsgivaren 
  • Teckna och bevaka lokala kollektivavtal
  • Bevaka arbetsmiljörelaterade frågor
  • Löneförhandling för medlemmar vid den årliga lönerevisionen
  • Hjälpa medlemmar med råd och stöd i fackliga frågor
  • Bistå medlemmar i individärenden
  • Utse ombud till föreningsmötet, som är Tjänstetandläkarföreningens högsta beslutande organ

Tandläkares arbetsvillkor

På central nivå förhandlas de övergripande avtalen som gäller för flera yrkesgrupper, t. ex. samtliga anställda inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

På lokal nivå förhandlas avtal som gäller för tandläkare anställda hos en viss arbetsgivare, t. ex. inom folktandvården i en viss region.

Centralt och lokalt tecknade avtal

Ditt medlemskap ökar möjligheten att påverka

För lokalavdelningarnas och föreningens i sin helhet spelar anslutningsgraden inom kåren stor roll. Ju större andel av de anställda tandläkarna som är medlemmar, desto tyngre väger de åsikter som vi för fram, både till arbetsgivare, politiker, myndigheter och andra organisationer som på olika sätt arbetar med tandvårdrelaterade frågor.

Varje medlem som är ansluten till föreningen gör skillnad.

 

Påverka din och dina kollegors arbetssituation - bli fackligt ombud!

Det bästa sättet att påverka är att engagera sig! Som fackligt ombud har du stora möjligheter att påverka de anställda tandläkarnas arbetssituation. Uppdraget ger dig värdefulla erfarenheter och ett brett nätverk.

Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag. Det är bara den som blir invald i lokalavdelningsstyrelsen av medlemmarna som kan företräda medlemmarna. Som lokalt fackligt ombud stöttar du dina kollegor, deltar i lönerevisionen och i samverkansfrågor samt förhandlar med arbetsgivaren för tandläkarnas räkning. Många förtroendevalda uppger att deras uppdrag är både givande och lärorikt. 

Vi erbjuder med jämna mellanrum nya ombud att genomgå en facklig utbildning, du har möjlighet att delta på konferenser och träffa kollegor från hela landet. Med uppdraget följer insikt i förvaltningen och ledningens arbete. Inom folktandvården utförs det fackliga uppdraget på arbetstid. 

Kontakta din lokalavdelning om du vill engagera dig

 

Privatanställda medlemmar

Lokalavdelningarna företräder medlemmar som är anställda inom offentlig sektor. Medlemmar som är anställda inom privat sektor företräds av ombudsmännen på kansliet, lokalavdelningstillhörigheten erbjuder då främst möjligheten att delta i sociala evenemang och nätverka tillsammans med kollegorna i regionen. 

Händelser under året

Återkommande händelser inom lokalavdelningen

Styrelsens konstituerande möte

Den nyvalda styrelsen sammanträder för första gången efter avdelningens årsmöte. 

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum

Allmänt möte

Styrelsen arrangerar sociala träffar där samtliga medlemmar bjuds in.

Lönerevision

De av styrelsen utsedda ombuden deltar i löneöversynen.

Samverkan

Avdelningen deltar som samtalspart när något planeras som kan påverka medlemmarna

Individärenden

Ombuden bevakar enskilda medlemmars rättigheter och att arbetsgivaren följer avtal.

Förhandling

Ombuden förhandlar lokala avtal och överenskommelser med arbetsgivaren.

Lokalavdelningens årsmöte

Val av ordförande och ledamöter inför kommande år. Beslut om propositioner. Övriga ärenden som berör medlemmarna.

Tjänstetandläkarnas föreningsmöte

Ombud från lokalavdelningens styrelse deltar som representanter för avdelningen och företräder då avdelningens medlemmar.