Chef-och-arbetsmiljo

Chef
och arbetsmiljö

Du som är chef har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön

För att du ska kunna ta det ansvaret på bästa sätt behöver du kunskap i ämnet. Det ger dig nödvändiga förutsättningar för att skapa en arbetsplats med en bra arbetsmiljö.  

Kunskap och samarbete

Utbilda dig och planera det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombudet. Genom ombudet kan skador och sjukdom hos personalen förebyggas. Det tjänar alla på.

Fyll på din kunskapsbas och skapa samtidigt goda förutsättningar för ett gott samarbete genom att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombudet. Det är skyddsombudet som bevakar de arbetsmiljörelaterade frågorna för de anställda på arbetsplatsen. Genom att lägga en gemensam grund för hur ni ska ta ansvar för arbetsmiljön kommer ni att bli mer samspelta redan från början.

Kostnadsfria utbildningar i arbetsmiljö

Det finns goda möjligheter att öka kunskapsnivån och snabbt och enkelt komma igång med ett organisatoriskt systematiskt arbetsmiljöarbete genom att använda sig av de hjälpmedel Suntarbetsliv erbjuder.

Suntarbetsliv har tagits fram i ett partsgemensamt samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom kommun- och regionsektorn. Initiativet innefattar ett omfattande stödpaket för att underlätta i att lägga grunden till samt upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att med relativt enkla medel på sikt få friskare arbetsplatser inom sektorn.

Genom Suntarbetsliv erbjuds chefer kostnadsfria utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 

Vad är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning?

  • Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter
  • Kvalitetssäkrad av experter och forskare
  • Digitalt utbildningsmaterial med en mix av filmer, poddradio, övningar och omfattande vägledningsmaterial för utbildningsledarna.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

 

Chef och arbetsmiljöansvar

Så skapar du en god arbetsmiljö

  • Kartlägg utbildningsbehovet.
  • Gör en nulägesanalys.
  • Vidta åtgärder.
  • Följ upp.
  • Repetera med jämna mellanrum.

Läs mer på Sacos webbplats om vad arbetsmiljöansvaret innebär för dig som är chef.

kunskapsbank_singel_img_3