Tandläkare med patient

En förening 
för tandläkare 
av tandläkare 

Facket för tandläkare

Tjänstetandläkarna är den enda fackliga organisationen för alla anställda tandläkare, både inom offentlig och privat sektor.

Med utgångspunkt i att främja medlemmarnas intressen är det framförallt medlemmarnas anställningstrygghet som är i fokus, oavsett var medlemmen är anställd. 

Så jobbar vi för att tandläkarna ska få ett hållbart arbetsliv

 • Långsiktigt påverkansarbete mot myndigheter, politiker, arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare

 • Bevakning av tandläkarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor, genom att teckna avtal och se till att de följs

 • Juridisk rådgivning, stöd och hjälp på individnivå om en medlem råkar ut för problem som påverkar dess anställning

event_singel_img_1

Vi värnar om arbetstagarnas rättigheter

Genom påverkansarbete och diskussioner med arbetsmarknadens parter jobbar vi långsiktigt för att säkra arbetstagarnas rättigheter.

Läs mer

Det viktiga fackliga arbetet på lokal nivå

På lokal nivå företräds medlemmarna inom kommun-regional sektor av tandläkare som själva är verksamma hos samma arbetsgivare. 

Läs mer

Stöd och hjälp på individnivå

De flesta klarar sig fint men för den som av någon anledning skulle behöva så finns facket där som ett skyddsnät i arbetslivet.  

Läs mer

Våra ställningstaganden

Det här behövs för att tandläkare ska kunna ge patienterna den bästa vården.

Samspelet mellan den centrala organisationen och lokalavdelningarna är nödvändig för att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. 
 • Lokalavdelningarna fångar upp vad som sker ute på arbetsplatserna.
 • Den centrala styrelsen beslutar om riktning.
 • Kansliet verkställer. 
Lokal-samverkan

Så styrs Tjänstetandläkarna

Vi utgår alltid från medlemmarna, vars fackliga intressen styr vår verksamhet. Medlemmarna företräds i lokalavdelningarna och av de valda fackliga ombuden.

Lokalavdelningarna har tillsammans en unik och samlad kunskap om vad som är aktuellt inom tandvården och hur det påverkar medlemmarna. Ombuden inom lokalavdelningarna tar med sig den kunskapen till föreningens årsmöte, som är föreningens högs beslutande organ. Där fastställs verksamhetsplanen för kommande år och ledamöter väljs till den centrala styrelsen. 

Till sin hjälp har föreningen ett samordnande kansli som hjälper till att sköta det praktiska arbetet i föreningen. 

Fackliga ombud

Lokalavdelningarna

Dina kollegor – en hjälpande hand

23 lokalavdelningar företräder föreningens medlemmar på lokal nivå i alla viktiga frågor som rör anställningen.

Läs mer

Tjänstetandläkarna är

En del av Sveriges Tandläkarförbund 

Tandläkarförbundet driver de professionsfrågor som är gemensamma för tandläkarkåren, oavsett i vilken form tandläkarna är verksamma. En fråga om patientsäkerhet är lika viktig för en anställd tandläkare som för den som driver sin egen praktik eller undervisar på någon av tandläkarutbildningarna.

Tjänstetandläkarna är en av de fyra riksföreningar vars medlemmar även ansluts till förbundet. De övriga riksföreningarna är TEV - Tandläkare i Egen Verksamhet, SOL - Sveriges Odontologiska Lärare och Studerandeföreningen.

Var och en av föreningarna hanterar de frågor som är specifika för medlemskategorin och samverkar samtidigt kring de gemensamma professionsfrågorna inom ramen för Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet utgör alltså en stark och enad röst för hela den svenska tandläkarkåren.

Samverkan inom Saco

Stöd i gemensamma frågor 

Tjänstetandläkarna är en självständig förening men genom att anslutna oss till andra organisationer och samverkansgrupper ökar möjligheten att på så bred front som möjligt påverka tandläkarnas förutsättningar. 

Inom Saco, Akademikernas centralorganisation, som Tjänstetandläkarna tillhör via Tandläkarförbundet, finns flera förhandlingskonstellationer och samverkansgrupper som föreningen kan dra nytta av.

Saco-S

Saco-S utgörs av en sammanslutning av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 statligt anställda medlemmar.

Förhandlingsorganisationen förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar kollektivavtal om t. ex. löner, pensioner, semester och föräldra­ledighet. Avtalen gäller för alla statligt anställda akademiker. 

Tandläkare som är anställda inom staten omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. 

Läs mer

Saco-P

Saco-P är en förhandlingsorganisation för Sacoförbund med medlemmar anställda inom enskild sektor.

För de flesta medlemmarna som är anställda på privat arbetsmarknad sker samverkan inom Saco-P. Avsikten med samverkan är att akademiker inom enskild sektor ska få ett bra utfall i avtalsförhandlingarna och bättre facklig styrka.  

Läs mer

AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund. Tillsammans företräds ca 65 000 akademiker.

AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter samt tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

Läs mer

 

Fackets roll i samhället

Facket har historiskt sett haft en betydande roll för de spelregler som råder på arbetsmarknaden. En roll som idag kanske är viktigare än någonsin när mycket håller på att förändras, som t. ex. förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS).

 • Facket är arbetstagarnas röst i samhällsdebatten
 • Pekar på konsekvenser av förändringar och föreslår lösningar
 • Förhandlar om övergripande avtal som reglerar arbetsmarknaden
   

Den svenska modellen

I början av 1900-talet var det oroligt på arbetsmarknaden, med många arbetskonflikter. Saltsjöbadsavtalet slöts för att arbetsmarknadens parter skulle kunna komma överens utan inblandning av regeringen. Det la grunden för ”den svenska modellen” som bygger på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer gemensamt ansvarar för reglerna som gäller på arbetsmarknaden. Ett exempel på frukterna av detta är dagens välfärdssystem.

Vi som är Tjänstetandläkarna

 

 

3800 verksamma medlemmar

145

Varav förtroendevalda kollegor

245

Varav chefer

970

Varav specialister

560

Varav privatanställda

110

Varav nylegitimerade

2670

Varav kvinnor

Här kan du läsa våra styrdokument

Samarbetspartners

STF Logga

Tjänstetandläkarna är en del av Sveriges Tandläkarförbund

Förbundet samlar landets tandläkare och arbetar med professionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

Alla som är medlemmar hos oss är även anslutna till Tandläkarförbundet. Tjänstetandläkarna är en av förbundets fyra medlemsföreningar.

Saco logga

Tjänstetandläkarna tillhör Saco.

Saco samlar 700 000 akademiker i 21 medlemsförbund, varav Tandläkarförbundet - och därigenom Tjänstetandläkarna - ingår.

Genom opinionsbildning, studier och aktiviteter arbetar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig. Saco är akademikernas röst i samhällsdebatten.

AkademikerAlliansen logga

Tjänstetandläkarna ingår i AkademikerAlliansen.

AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund som gemensamt förhandlar med Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Sobona som motparter.

AkademikerAlliansen tecknar kollektivavtal om t. ex. löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension. 

Akademikernas a-kassa logga

Försäkra din lön!

– var med i Akademikernas a-kassa, a-kassan för dig som är akademiker.

Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan (ingår EJ i medlemskapet hos oss). Medlemskap i Akademikernas a-kassa är ett krav för att kunna ta del av inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet hos oss.

Billogram

Avisering av avgifter via Billogram 

Billogram sköter Tjänstetandläkarnas fakturering av bland annat medlemsavgifterna. Via Billogram får du en god överblick av dina fakturor och kan enkelt genomföra betalningen genom valfritt betalsätt. 

Folksam_logo_cyan_rgb

Folksams unika medlemsförsäkringar 

Tjänstetandläkarna och Folksam samarbetar sedan länge kring möjligheten för våra medlemmar att teckna förmånliga sak- och personförsäkringar, både när det gäller priser och försäkringsvillkor.