Om webbplatsen

Kan du inte öppna/ladda ner pdf-filer?

För att öppna/ ladda ner pdf-filer måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator.

Programmet kan du ladda ner gratis via Adobes webbplats.

GÅ TILL SIDAN

 

Om cookies

Denna webbplats använder cookies som hjälper oss att anpassa vår webbplats för våra besökare och samla in besöksstatistik.

Läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Har du frågor om webbplatsen?

Mejla kansliet@tjanstetandlakarna.se eller ring kansliet på tel 08-54 51 59 80.

Om hantering av personuppgifter

Tjänstetandläkarna värnar om dina personuppgifter. Här förklarar vi hur och varför föreningen samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. Dina rättigheter beskrivs och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter om dig. Det är t. ex. en förutsättning att delge oss vissa uppgifter för att kunna teckna medlemskap. I samband med att du tecknar medlemskap i föreningen uppmärksammas du på detta och du kan också ta del av informationen här via vår webbplats.

Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Tjänstetandläkarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Tjänstetandläkarföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Kontaktuppgifter till Tjänstetandläkarna är följande:
 
Tjänstetandläkarna
Bredgränd 5
11130 Stockholm

Tel: 08-54 51 59 80/08-54 51 59 88
E-post: Kansliet@tjanstetandlakarna.se 

 

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Tjänstetandläkarna delar dataskyddsombud med ett antal Sacoförbund. Dataskyddsombudet finns hos Sweco Sverige AB:

Dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud.tandlakarna@sweco.se

Dataskyddsombud: Annelie Abramsson

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller att du har gett ditt samtycke.

Tjänstetandläkarna kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar Tjänstetandläkarna, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få möjlighet att hyra föreningens fritidslägenheter.
 • Få förbunds- och föreningstidningar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som till exempel kollektivavtalad skyldighet och/eller uppgifter av allmänt intresse som föreningen utför.

Därutöver behandlar Tjänstetandläkarna dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Föreningar gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du ger oss information om dig själv på ett antal olika sätt, t. ex. när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Ansöker om in- eller utträde 
 • Beställer material
 • Anmäler dig till ett event hos oss
 • Skriver en kommentar på vår webbplats eller på våra sidor i sociala medier. 
 • Kontaktar oss via Billogram för fakturafrågor
 • Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss, skickar in en ansökan om medlemskap eller utträde, loggar in på Din sida och anmäler ändringar i dina registeruppgifter, anmäler dig till ett möte, seminarium eller liknande, lämnar kommentarer eller interagerar på våra sociala medier lämnar du ut personuppgifter till oss. Det kan t. ex. vara följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Facklig tillhörighet (vid ansökan om medlemskap)
 • Datum för din utfärdade tandläkarlegitimation
 • Din arbetsgivare
 • Ditt fackliga uppdrag

 

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i föreningen

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Uppgifter om utfärdad legitimation

 

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Examensuppgifter
 • Befattning/specialistbehörighet/utbildning
 • Huvudarbetsgivare/studieort
 • Sysselsättning

 

Automatiserat beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift i sex månader efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring och förhandlingshjälp.

I händelse av frågor kring det automatiska beslutsfattandet kontaktas kansliet. Kontakta även kansliet om du har frågor om du finns i våra register eller vill bli raderad, kontakta kansliet@tjanstetandlakarna.se.

 

Särskilt om personuppgifter i lönestatistik

Om du är medlem hos oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter i ändamål för lönestatistiska utredningar. Personuppgifterna avidentifieras innan publicering för att säkerställa högsta möjliga skydd av din personliga integritet.

Ändamålet med de lönestatistiska utredningarna är att värna om medlemmarnas intressen i frågor som lönebildning, löneförmåner, rättvis lönesättning och anställningsvillkor. Du kan vända dig till kansliet@tjanstetandlakarna.se för att utöva dina rättigheter som registrerad.

 

Lagringstid

Tjänstetandläkarna kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med föreningens gallringsrutiner.  När de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella eller lagstadgade tidsfrister uppnåtts sker gallring.

Vi kan komma att spara dina uppgifter under den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130). Det gör vi för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om du har begärt utträde.

Exempelvis kan vi behöva behålla dina personuppgifter utifrån preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning. Detsamma gäller om vi behöver hantera krav på utebliven eller återbetalning av medlemsavgift. Uppgifter som Tjänstetandläkarna behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen, kan också komma att sparas.

 

Kommer vi dela din information med andra?

Vi delar information med tredje part såsom leverantörer och samarbetspartners. De leverantörer som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Tjänstetandläkarna har lämnat för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av en leverantör så upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Med partners som Tandläkarförbundet, Folksam, Billogram mfl regleras samarbetet i samarbetsavtal där även bestämmelser kring behandlingen av personuppgifter regleras.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. 

 

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • De försäkringsbolag som föreningen samarbetar med rörande inkomstförsäkring och gruppförsäkringar.
 • Receptionerna som våra fritidslägenheter är knutna till för receptionsservice och nyckelutlämning.
 • Akademikerförbundet SSR – för distribution av chefstidningen till chefsmedlemmar.
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker.
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Tjänstetandläkarna samarbetar med, exempelvis Saco-S. AkademikerAlliansen och Saco-P.
 • Saco.
 • Sacoförbund med vilka Tjänstetandläkarna har avtal om dubbelanslutning.
 • Akademikernas a-kassa.
 • Av föreningen anlitade leverantörer av IT-stöd och fakturering.

 

Gemensamt personuppgiftsansvar

Tjänstetandläkarna har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas a-kassa.
 • Saco-S.
 • Sveriges Tandläkarförbund.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om det på tillsynsmyndighetens webbplats – https://www.imy.se/

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.