Få inflytande över din lön

Förbered dig inför lönesamtalet och påverka utgången

Balanserande block med mynt

Så ökar du dina chanser till en högre lön

Din lön angår dig mer än någon annan och därför ska du ta vara på de möjligheter som finns att påverka den. Avtalet för anställda inom den region- kommunala sektorn ger goda förutsättningar, men även du som är privatanställd kan ha nytta av tipsen nedan.

Den individuella lönesättningen förutsätter samtal mellan dig och din lönesättande chef om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Engagemang, erfarenhet, arbetsprestationer och förbättringar av klinikens verksamhet påverkar lönen, men räkna inte med att någon känner till vad du har gjort om du inte själv berättar det. Lönen ska vara kopplad till din utveckling och din prestation i förhållande till verksamhetens krav. Lönesamtalet är ert tillfälle att diskutera och analysera detta och utgör också utgångspunkten i förhandlingarna vid den årliga löneöversynen.

Lön för mödan

Det finns nästan alltid förväntningar på en kommande löneutveckling. Men så enkelt som att säga att du ”ska ha si eller så mycket” i lön för dina insatser på jobbet är det inte. Bakom din lön finns en mer komplicerad process än så.

Lönen du har idag grundlades redan när du skrev på ditt anställningsavtal för din nuvarande tjänst. Om du har accepterat en ingångslön trots att den inte nådde upp till en acceptabel nivå är det svårt att i efterhand korrigera lönen. Det är den som kommande löneökningar bygger på. En låg ingångslön innebär alltså att du halkar efter i lönenivå redan från början. Var därför noga med att säkerställa att ersättningen du erbjuds är rimlig, för varje tjänst du blir erbjuden.

Till din hjälp har du dels den lönestatistik över tandläkarlöner som vi presenterar årligen och dels de duktiga lokala ombud som arbetar aktivt med lönerna inom regionerna. Genom att konsultera ombuden kan du få reda på lokala faktorer och de förutsättningar som inte går att utläsa i siffrorna. Med ett relevant beslutsunderlag har du goda chanser att ta ställning till vad som är ett rimligt erbjudande.

När ska samtalet ske och vad ska diskuteras?

Lönesamtal bör hållas mellan dig och din lönesättande chef minst en gång per år och helst inte direkt inför löneöversynen. Finns det inga rutiner för lönesamtal får du själv ta initiativ till ett.

Du måste kunna motivera din prislapp

Tar inte chefen initiativ till att prata om vad du är bra på, dina resultat och hur du bidragit till verksamheten så måste du göra det. Var även beredd på att diskutera sådant som fungerat mindre bra så att ni kan prata om hur det kan rättas till inför framtiden.

Fundera på sådant som:

  • ditt sätt att utföra arbetsuppgifterna
  • din medverkan att nå uppställda mål
  • nya eller ändrade arbetsuppgifter
  • särskilda uppdrag/speciell behandlingsteknik
  • jämförande lönestatistik
  • du kanske har halkat efter i löneutveckling p g a omständigheter som du inte rått över

Efter lönesamtalet

Lönesamtalen kan ge samförstånd om löneökning och en löneutveckling på sikt. Berätta för avdelningen om du inte är nöjd med hur ditt lönesamtal gått till och i så fall varför. I så fall kan ditt lokala ombud lyfta eventuella oklarheter med arbetsgivaren.

Två personer som skakar hand

Efter lönesamtalet

Ska du och din lönesättande chef vara överens om vad som sagts.

Ska det inte finnas några tveksamheter i på vilka grunder din lön är satt.

Vad är en bra tandläkarlön?

I en förhandlingssituation är benämningen ”bra” eller ”rätt” lön godtyckligt. Vi brukar därför prata om vad som är en acceptabel nivå.

Det du tycker är en bra lön för dig är kanske helt ogrundat hos motparten. Vi ska sträva efter acceptabla löner för våra medlemmar utifrån det arbete som utförs och de villkor som den anställde arbetar under i övrigt. En acceptabel lön är till exempel den ersättning som gör en tjänst tillräckligt intressant för de som är lämpliga för tjänsten.

Tänkvärda punkter kring lönesamtalet

Förbered dig noga. Förberedelse ger oftast en konstruktiv diskussion som förhoppningsvis leder till en korrekt lönesättning.

1. Tag gärna initiativ till enskilt lönesamtal.

2. Tänk igenom dina argument innan du träffar chefen.

3. Börja med att diskutera vilka krav arbetet ställer på dig - målet är att bli enig med chefen om dessa krav.

4. Samtala om hur du respektive din chef tycker att du uppfyller dessa krav. Då kan du lyfta dina prestationer innan ni kommer in på själva lönefrågan.

5. Om lönesamtalet hamnar i ett dödläge när ni pratar om den konkreta lönenivåfrågan kan du framhålla vilka punkter ni är överens om när det gäller värderingen av dina arbetsuppgifter och dina prestationer. Försök få chefen att komma med eget alternativ till hur ni skall bli överens om lönenivå/löneutveckling.

6. Om chefen i något avseende har negativa synpunkter på ditt sätt att sköta arbetet: lyssna och analysera detta! Du kanske inser att det ligger något i chefens synpunkter. Försök då att bli ense med chefen om hur detta kan rättas till i stället för att börja debattera frågan.

7. Var inte främmande för att ”ge och ta” under lönesamtalet. Du får vara beredd på att kompromissa i något avseende, exempelvis beträffande arbetstidens förläggning eller patientkategorier.

Kaffekopp och papper