nyhet_singel_video

Omställningspaketet börjar tillämpas

Förändringar i arbetsrätten

Nya regler från 1 oktober

Från och med den 1 oktober börjar lagändringarna relaterade till det nya omställningspaketet att tillämpas. Omställningspaketet innefattar tre delar: 

  • Ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd (1982:80),
  • Inrättandet av en ny offentlig omställningsorganisation som ska se till att alla arbetstagare kan erbjudas grundläggande omställnings- och kompetensstöd,
  • Inrättandet av en ny typ av studiestöd, omställningsstudiestödet. 

 

Ändringarna i LAS

Flera väsentliga förändringar har gjorts i LAS, som börjar tillämpas från den 1 oktober. Läs vad vi tidigare har skrivit om förändringarna här.

Det går också att läsa mer om förändringarna på regeringens hemsida.

 

Ny offentlig omställningsorganisation

Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal har sedan tidigare haft möjlighet att genom omställningsorganisationer få omställningsstöd som finansierats av arbetsgivaren. Det uppdrag som Omställningsfonden haft sedan innan utvidgas nu, baserat på kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen, som Tjänstetandläkarna ingår i. Avtalet ger Omställningsfonden ett utökat ansvar för arbetet med kompetensförsörjning. Det går att läsa mer om vad omställningsfonden kan erbjuda arbetstagare med kollektivavtal på deras hemsida.

Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal har fram tills nu inte haft möjlighet att få omställningsstöd. För att skapa en likvärdighet mellan de två grupperna så har man genom omställningspaketet nu inrättat en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd även för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

Det grundläggande stödet som kommer tillhandahållas kommer bestå av vägledning och rådgivning för att underlätta övergång till nytt arbete eller utbildning. Arbetstagare som blivit uppsagda och som har särskilda behov på grund av sjukdom ska också kunna få förstärkt stöd.

För att gå tillgång till stödet ska man uppfylla ett arbetsvillkor, som innebär att man ska arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka varje kalendermånad under minst 12 månader inom de senaste 24 månaderna innan man ansökan om stöd. Den nya offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammarkollegiet. Det går att läsa mer om den nya omställningsorganisationen på Kammarkollegiets hemsida.

 

Det nya omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestöd är en ny typ av studiestöd som kommer att erbjudas via CSN. Syftet är att fler yrkesverksamma vuxna ska kunna kompetensutveckla och vidareutbilda sig, och att arbetstagares ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. Från vårterminen 2023 och framåt får yrkesaktiva möjlighet att studera upp till ett år (44 veckor) med hjälp av studiestöd och lån via CSN. För de flesta kommer studielån och studiebidrag tillsammans kunna motsvara upp mot 80% av personens lön.

För att kvalificera sig för stödet måste man uppfylla vissa krav:

  • Man måste ha arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år,
  • Man måste ha arbetat under minst 12 av de senaste 24 månaderna,
  • Utbildningen som man vill gå måste stärka ens framtida ställning på arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov. Bedömningen av detta görs antingen av den registrerade omställningsorganisationen om man täcks av kollektivavtal (Omställningsfonden om man jobbar inom Folktandvården), eller av den nya offentliga omställningsorganisationen om man inte täcks av kollektivavtal.

Omställningsstudiestödet går att söka från den 1 oktober 2022, för studier för vårterminen 2023 och framåt. Anställda som vill ansöka om det nya omställningsstudiestödet kan kontakta CSN direkt, eller den omställningsorganisation man faller under för att få vägledning. Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s hemsida.