Nya utredningar kring tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet

Flera utredningar på gång

Regeringen har under sommaren tillsatt tre utredningar för att förebygga ett otillbörligt utnyttjande av tandvårdsstödet. Regeringen ser allvarligt på felaktiga utbetalningar som sker från hela välfärdssystemet och har redan tidigare gett flera myndigheter i uppdrag att kartlägga i vilken omfattning det sker och vad dessa beror på.

I det kommande arbetet har Försäkringskassan och IVO fått ett uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer som fått återbetalningskrav från Försäkringskassan när det gäller utbetalning av tandvårdsstödet.

Försäkringskassan har även fått ett uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen utveckla sitt samarbete rörande användningen och utformningen av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.  Regeringen anser att en förstärkning behövs i användningen av befintliga register för att kunna säkerställa att det är behöriga personer som utför sådan tandvård som kräver tandläkar- eller tandhygienistlegitimation.

Utöver dessa två regeringsuppdrag har regeringen även utsett Martin Färnsten till särskild utredare om stärkt stöd till tandvård för personer utsatta för våld i nära relationer. Martin Färnsten var tidigare huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa. Även här ska utredaren lämna förslag som bidrar till ökad kontroll över tandvårdssektorn för att komma till rätta med att oseriösa aktörer missbrukar det statliga tandvårdsstödet. Utredaren ska också titta på om det kan vara aktuellt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare.

De två utredningarna där Försäkringskassan är involverad ska vara klara senast den 31 maj 2023. Martin Färnsten ska avlämna ett delbetänkande kring våldsutsatta senast den 28 februari 2023 och resterande del senast den 30 november 2023.

Chaim liten

Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik ställer sig i det stora hela positiv till att regeringen tillsatt dessa utredningar. 

-  Att komma till rätta med missbruk av tandvårdsstödet är en viktig fråga för oss som facklig organisation. Oseriösa tandvårsaktörer är inte bra varken för patienter, personal eller samhället i stort.

Chaim Zlotnik ställer sig ändock något frågande till de kombinerade utredningar som ryms i den särskilda utredaren Martin Färnstens uppdrag.

- Det är bra och också angeläget att regeringen närmare ser över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta ur ett brett perspektiv. Det är en komplex fråga som även involverar många andra aktörer i samhället som t. ex. socialtjänst, polis och rättsväsende. Att kombinera det uppdraget med att också bland annat se över missbruk av tandvårdsstödet och då även närmare utreda en eventuell tillståndsplikt för privata vårdgivare är två väldigt olika uppdrag. Bägge frågeställningarna är svåra men viktiga och jag är därför tveksam till att bägge dessa områden ingår i samma utredning.

 

Tjänstetandläkarna kommer på olika sätt att bevaka och engagera sig i dessa utredningar.