Arbetsmiljö inom tandvården

Tjänstetandläkarnas policy:

  • Arbetstidsmodeller ska kunna anpassas till individuella förutsättningar och vid sidan av löpande arbetsuppgifter ge utrymme för odontologisk utveckling och fortbildning eller samverkansarbete som förtroendeman på arbetsplatsen
  • Arbetsförhållandena ska anordnas med sikte på att ge förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Betydelsen av friskvård inkluderande ergonomiutbildning och fysisk träning bör betonas
  • Tandläkares fort- och vidareutbildning ska fortgå kontinuerligt och planeras individuellt
  • Rutiner för systematisk erfarenhetsöverföring bör upprättas, där yngre tandläkares behov av handledning särskilt lyfts fram
  • Tandläkaryrkets administrativa uppgifter som inte är behandlings- eller patientrelaterade ska minimeras
  • Tandläkarnas arbetsinnehåll ska ge utrymme för reflektion och verksamhetsutveckling
  • För tandläkare är tillgänglighet till kvalificerad assistans betydelsefull ur arbetsmiljösynpunkt. Särskilda satsningar bör ske för att tillgodose tandvårdens behov av tandsköterskor

Tandläkarnas arbetsmiljö

En av de huvuduppgifter föreningen har är att främja medlemmarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa i arbetet. Detta genomförs framförallt genom att identifiera och motverka hälsorisker i samband med arbetet.

Bevakningen av de anställda tandläkarnas arbetsmiljö sker på olika sätt hos olika arbetsgivare. Inom folktandvården har det löpande arbetsmiljöarbetet organiserats genom samarbete med utgångspunkt från det övergripande avtal som finns om samverkan och arbetsmiljö. Hos andra arbetsgivare ligger bestämmelserna i Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) som grund till samverkansarbetet.

En förutsättning för en väl fungerande samverkan på arbetsmiljöområdet är engagerade och välutbildade parter. 

Gemensam taktik för en god arbetsmiljö

Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar har kommit överens om en gemensam syn på hur arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor ska bedrivas och vilka problemområden som behöver bearbetas för att uppnå en bättre arbetsmiljö för tandläkare. Bl. a. har ett antal riktlinjer tagits fram för att stödja det lokala arbetet med arbetsmiljörelaterade frågor.

Tandläkare har en tuff arbetsmiljö

Tandläkaryrket är ett fysiskt krävande yrke med högt arbetstempo och statiska arbetsmoment. Den belastning som tandläkare kan utsättas för rent arbetsmiljömässigt kan hänföras till många olika faktorer. Vissa uppstår på grund av ergonomiska omständigheter medan andra kan bero på organisatoriska, psykosociala eller yrkesmässiga orsaker.

Inom tandvården är arbetsmiljön över lag krävande inom alla dessa ovanstående områden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön i alla de sammanhang som knyter an till tandläkarnas arbete.

Det statliga tandvårdsstödet påverkar tandläkarnas arbetsmiljö

Det statliga tandvårdsstödets konstruktion och rapporteringssystem vållar tandläkarna extra påfrestningar och det administrativa arbetet tar mycket av deras arbetstid i anspråk.

Tjänstetandläkarna håller därför ett extra öga på frågor kring tandvårdsstödet som kan påverka behandlarna negativt. Föreningen har kontakt med myndigheter och andra tandvårdsaktörer och vi arbetar aktivt för att de administrativa kraven hålls tillbaka så långt som möjligt. En viktig del i arbetet består också i att bevaka att myndighetskrav samordnas så långt det är möjligt för att undvika onödiga påfrestningar.

Läs mer om hur föreningen arbetar med tandvårdsstödet under våra ställningstaganden om Det statliga tandvårdsstödet.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.