Tandvårdsstödet

Tjänstetandläkarnas policy: 

 • Tandvårdsstödet bör långsiktigt utvecklas till samma ersättningsnivåer som gäller för hälso- och sjukvården. På kort sikt bör åtgärder vidtas som stimulerar till regelbunden tandvård. En prioriterad åtgärd är att avskaffa det lägre karensbeloppet
   
 • Ersättning till vårdgivarna ska ge kostnadstäckning
   
 • Den landstingsfinansierade specialisttandvården samt barn- och ungdomstandvården ska vara kostnadstäckande
   
 • Tandvårdsstödet ska vara baserat på principen om att fri etablering och fri prissättning ska gälla
   
 • I förhandlingar om system med tandvårdsersättning verkar föreningen för att dessa blir konkurrensneutrala och att ersättningen är kostnadstäckande
Stallningstaganden-Tandvardsstodet

Vi vill förbättra tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är en av de faktorer som inverkar mest på tandläkarnas yrkesutövning och det påverkar även befolkningens besöksfrekvens inom tandvården. För föreningen är det viktigt att delta i utvecklingen av tandvårdsstödet för att få ett system som fungerar så bra som möjligt ur behandlarperspektiv, något som är särskilt angeläget nu när det tredje steget i tandvårdsreformen är aktuellt.

Det nuvarande stödet har utformats i en riktning som framförallt syftar till att stärka högkostnadsskyddet och att få fler att regelbundet besöka tandvården. Trots det har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 % av patienterna sedan stödet infördes. Tandvården har alltså blivit dyrare för nästan alla jämfört med det tidigare systemet. Patienterna som regelbundet besöker tandvården har heller inte ökat. Föreningen driver frågan om att avskaffa det lägre karensbeloppet, vilket skulle innebära billigare tandvård för i princip alla patienter.

Vårt långsiktiga mål

Föreningen verkar för att befolkningen på sikt ska erbjudas tandvård på samma villkor som hälso- och sjukvård. För att uppnå det målet behöver det nuvarande tandvårdsstödet förändras avsevärt. Tyvärr finns inte de politiska förutsättningarna att driva en sådan utveckling, men vi verkar för att alla förändringar som planeras i stödet ska ske med hänsyn till det långsiktiga målet.