Tandläkares arbetsvillkor

Tjänstetandläkarnas policy:

  • Kollektivavtal är grunden för goda arbetsförhållanden. Föreningen verkar för att fler anställda tandläkares grundläggande arbetsvillkor ska regleras i kollektivavtal
  • Lönebildningen ska utgå från enskild tandläkares kompetens och prestationer
  • Löneöversyn ska ske i former som ger både individ och den fackliga organisationen inflytande över resultatet
Ställningstaganden-Arbetsvillkor

Tandläkarnas arbetsvillkor

Arbetsvillkoren är de spelregler för anställningen som arbetstagaren och arbetsgivaren har att förhålla sig till och beskriver dina rättigheter och villkor.

Villkoren kan innefatta pensionsavsättning, semester, betald föräldraledighet, kompletterade försäkringar, övertidsersättning och rätt att vara med att påverka. Det kan kanske tyckas givet att det ska följa med en anställning, men goda arbetsvillkor är inget som kommer per automatik - om det inte finns kollektivavtal. 

Ett av föreningens mål är att kollektivavtal ska slutas inom alla sektorer där medlemmar är verksamma. Idag finns kollektivavtal för medlemmar inom de region-kommunala sektorn - vi ser ingen anledning till att det inte finns inom den privata sektorn och jobbar på att teckna kollektivavtal även för de medlemmar som är privatanställda.

Varför kollektivavtal för anställda inom privat sektor? 

I takt med att tandläkare anställs i nya verksamhetsformer och på andra delar av arbetsmarknaden än inom folktandvården finns behov av att se över nya kollektivavtalsområden. Vår utgångspunkt är att kollektivavtal förenklar tillvaron både för de anställda och arbetsgivarna, då risken för avsaknad av viktiga delar i avtalens innehåll minskar.

Ett exempel är att i vissa situationer kan ett byte av sektor skapa ökade kostnader, antingen för den anställda genom försämrade förmåner eller för arbetsgivaren genom ökade premier. Tjänstetandläkarna arbetar aktivt för att motverka de system som gör att tandläkarnas villkor försämras vid byte av arbete, annars riskerar vi att rörligheten på arbetsmarknaden stagnerar för tandläkarna.

Det finns också ofta behov av att se över en del av de villkorskonstruktioner som finns för de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal, t. ex. på pensionsområdet. Att upprätta kollektivavtal skulle spara arbetsgivarna tid att hålla reda på vad som gäller och för arbetstagarna en tryggare framtid.