Covid -19

Vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

Med anledning av pandemin sker ändringar i föreskrifter och rekommendationer snabbare och oftare än vad som är brukligt.

Ändringarna kan ha inverkan på tandläkares yrkesutövning och arbetssituation.

Tandläkares arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19 

Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en situation utan fullständig överblick av konsekvenser.

Många aktörer uttrycker rekommendationer i dessa frågor: Folkhälsomyndigheten lämnar anvisningar med utgångspunkt framför allt från allmän smittspridningssynpunkt, vårdgivare formulerar regler utifrån patientsäkerhet, arbetsgivare utformar rutiner med personalens säkerhet i fokus. Det är inte alltid tydligt vilken rekommendation som gäller.  

Det betyder att du som behandlare i varje situation och med stöd av generella riktlinjer från myndigheter m. fl. måste göra en bedömning av vad du möts av och därefter anpassa agerandet. Tandläkare är utbildade i att ta noggrant avvägda beslut och det är positivt att professionen uppbär ett högt förtroende. Alternativet detaljstyrning är knappast önskvärt. 

Oro bland anställda är något som arbetsgivare måste ta på allvar. Det är också viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad, involverar skyddsorganisationen via bl. a. skyddsombuden och håller alla informerade om hur situationen bedöms. 

 

Vad gör Tjänstetandläkarna?  

Vi gör vad vi kan för de medlemmar som behöver hjälp i olika situationer. Vi bevakar att arbetsgivare följer de avtal som finns och att lagar och regler upprätthålls. I varje enskilt fall försöker vi lösa situationen på bästa sätt. 

Genom Sveriges Tandläkarförbund hålls löpande kontakt med myndigheter gällande situationen inom tandvården.

Genom Saco har Tjänstetandläkarna också viktiga kontakter med aktuella beslutsfattare, politiker och myndigheter.  

 

Var med i a-kassan

Vi uppmanar alla som ännu inte är med i a-kassan att ansluta sig till den. Det är det enskilt bästa sättet att skydda sin inkomst om man skulle bli ofrivilligt arbetssökande.

Ansök om medlemskap på Akademikernas a-kassas hemsida.

Korttidspermittering

Det finns ett avtal om korttidspermittering på kommunal sektor som även omfattar tandläkare.

AkademikerAlliansen, en förhandlingsorganisation mellan 16 Sacoförbund, där även Tjänstetandläkarna ingår, har tecknat avtalet med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering.

Läs mer om överenskommelsen med Sobona här.

 

Om arbetsmiljöarbete under coronapandemin

Suntarbetslivs webbplats kan du läsa om arbetsmiljöarbete med anknytning till coronapandemin.

Här finns stöd för krissituationer och verktyg för att klara av det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet – även när inget annat är som vanligt. 

Arbetsmiljöarbete